คณะที่ปรึกษาสมาคม

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) สมทรง สุวรรณเลิศ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
 
 
 
ที่ปรึกษาสมาคม
ด้านบริหารและวิชาการ
นายวันชัย ไชยสิทธิ์
นายนคร ศรีสุโข
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุชาติ หลภาคย์
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล
 
ด้านกิจกรรมมวลชน
นางวัลลี ธรรมโกสิทธิ์
 
ด้านองค์กรวิชาชีพ
นางอัมพร รัตนวิทย์
นางสุภาวดี นวลมณี
 
ด้านกฏหมาย
นายกรัสนัย พันธ์เหลา