เว็บบอร์ด
  หน้าเว็บบอร์ด  >  กระดานประชาสัมพันธ์เครือข่ายจิตวิทยา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ Basic & Advanced NLP Workshop รุ่น 5”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ Basic & Advanced NLP Workshop รุ่น 5”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความชำนาญ ในการใช้เทคนิคในการบำบัดแบบ NLP
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้เทคนิคต่าง ๆ ของ NLP
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย
1. หลักสูตรพื้นฐาน
1.1 บุคลากรด้านจิตวิทยา  การศึกษา การสาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์และธุรกิจอุตสาหกรรม  รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน
1.2 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 30 คน
1.3 คณะทำงานและวิทยากร    จำนวน     20 คน
รวมทั้งสิ้น       100        คน
2. หลักสูตรขั้นสูง เพื่อการประยุกต์ใช้
2.1 บุคลากรด้านจิตวิทยา  การศึกษา การสาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์และธุรกิจอุตสาหกรรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน (ควรผ่านการอบรม NLP; Shot Intervention for Threpy and Counseling Workshop มาแล้ว)
2.2 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 30 คน (ควรผ่านการอบรม NLP; Shot Intervention for Threpy and Counseling Workshop มาแล้ว)
3. คณะทำงานและวิทยากร    จำนวน     20 คน
รวมทั้งสิ้น       100        คน

วิธีการอบรม
    โดยการบรรยาย  การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Conference) การประชุมย่อย  การฝึกปฏิบัติ

วิทยาการอบรม
1. Professor Dr. Imelda V.G. Villar, Executive Director/ Presider – Elect ณ Association of
Psychological and Educational Counselors of Asia – Pacific (APECA)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  สุทธิธาทิพย์
3. คณาจารย์ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ สาขาจิตวิทยาการให้การปรึกษา 7 ท่าน เป็นวิทยากร
ประจำกลุ่ม
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์  วิเศษสุวรรณ์ ร่วมสรุปแปลการบรรยายเป็นภาษาไทย
แผนการดำเนินงาน
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2. ติดต่อประสานงานคณะวิทยากร
3. แจ้งโครงการการอบรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย
4. ดำเนินการจัดอบรม
5. สรุปประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาการดำเนินการ
รุ่นพื้นฐาน วันที่  26 - 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา  08.30 – 17.00 น.
รุ่นขั้นสูงเพื่อการประยุกต์ใช้  วันที่  28-30 พฤศจิกายน 2555 เวลา  08.30 – 17.00 น.

สถานที่ดำเนินงาน
โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี

ค่าลงทะเบียน
หลักสูตรพื้นฐาน  (วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2555)
บุคคลภายนอก ท่านละ 6,000 บาท 
    นิสิตระดับบัณฑิตสึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ท่านละ 3,000  บาท
ชำระเงินก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2555
หลักสูตรขั้นสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ (วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2555)
บุคคลภายนอก ท่านละ 9,000 บาท 
    นิสิตระดับบัณฑิตสึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ท่านละ 3,000  บาท
ชำระเงินก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2555
โปรโมชั่นพิเศษ
สำหรับบุคคลทั่วไปที่สมัครครบ ทั้ง 2 หลักสูตร ท่านละ 12,000 บาท
นิสิตระดับบัณฑิตสึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ท่านละ 6,000  บาท
ชำระเงินก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เท่านั้น
หมายเหตุ ราคารวมค่าอบรมและอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ

ประกาศนียบัตร
    ผู้รับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 

สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ที่นี่

ที่มา juthamash@hotmail.com
 


โพสต์โดย webmaster  |  โพสต์เมื่อ 18/09/2555 09:03:42กรุณาเข้าสู่ระบบสำหรับการตอบและตั้งกระทู้